سبدخرید

گوشت مرغ

شبکه ای فهرست

Showing 1–24 of 29 results

گردن مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم

گردن مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم
6,580 تومان

گردن مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم

گردن مرغ پویا پروتئین وزن 900 گرم

ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین وزن 1800 گرم

ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین وزن 1800 گرم
41,720 تومان

ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین وزن 1800 گرم

ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین وزن 1800 گرم

ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
46,400 تومان

ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

سینه بوقلمون بی استخوان تازه توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه بوقلمون بی استخوان تازه توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم
70,800 تومان

سینه بوقلمون بی استخوان تازه توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه بوقلمون بی استخوان تازه توکاسان خاور مقدار 0.9 کیلوگرم

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
29,900 تومان

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
26,000 تومان

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
54,900 تومان

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
28,300 تومان

جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه بی استخوان زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
43,000 تومان

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
38,300 تومان

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
25,800 تومان

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
45,010 تومان

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
19,600 تومان

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

مغز ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم

مغز ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم
22,850 تومان

مغز ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم

مغز ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم

ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم

ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم
18,240 تومان

ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم

ران مرغ بی پوست سبز دشت مقدار 0.9 کیلو گرم

بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
16,600 تومان

بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

جوجه کباب باربیکیو مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم

جوجه کباب باربیکیو مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم
13,390 تومان

جوجه کباب باربیکیو مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم

جوجه کباب باربیکیو مهیا پروتئین مقدار 0.4 کیلوگرم

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
22,100 تومان

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
43,370 تومان

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم
21,100 تومان

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
18,100 تومان

بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
18,300 تومان

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

فیله سینه مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

فیله سینه مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم
26,000 تومان

فیله سینه مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

فیله سینه مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم

مخلوط بال و بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

مخلوط بال و بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
18,800 تومان

مخلوط بال و بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

مخلوط بال و بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم