آخرین نیوز/ حلوای هویج ویتامین فراوانی را به شما هدیه می دهد.